Liczy się dla nas każda butelka PET
Ilość butelek PET przerobionych w IMP POLOWAT
od początku działalności do teraz
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW
WWWWWWWW

Zakup butelek PET

Kryteria odpadowych butelek PET przeznaczonych do recyklingu:

Jakość
W dostawie niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych.

Łączna waga zanieczyszczeń dopuszczalnych nie może przekraczać 1% całkowitego ciężaru dostawy. Przez zanieczyszczenia dopuszczalne należy rozumieć:

Inne rodzaje tworzyw (LDPE, HDPE, PP, PS, PVC, PETG), których łączna ilość nie może przekraczać 0,5% całkowitego ciężaru dostawy,
papier, drewno, szkło, tekstylia, guma, opakowania wielomateriałowe, piasek, ziemia, resztki napojów oraz żywności, których łączna ilość nie może przekraczać 0,5% całkowitego ciężaru dostawy. Lód traktowany jest jako zanieczyszczenie niedopuszczalne i jego ciężar będzie odliczany od ciężaru dostarczonego materiału.

Nakrętki i etykiety (za wyjątkiem etykiet termokurczliwych) będące częściami składowymi butelek nie są uważane za zanieczyszczenia.

Niedopuszczalne są etykiety termokurczliwe.

Butelki PET powinny być posegregowane oddzielnie na kolory: bezbarwne, niebieskie i zielone.

Pakowanie
Bele o stopniu upakowania 150-300 kg/m3 powinny być przekładek z makulatury, folii, worków itp. Co najmniej jedna na pięć dostarczonych bel winna być oznakowana kartką w koszulce foliowej. Oznakowanie musi być przymocowane w sposób trwały umożliwiając identyfikację dostawcy, miejsca oraz daty belowania. Wzór zalecanej etykiety

Transport
Możliwość dowozu dowolnej ilości towaru transportem realizowanym przez dostawcę.
Przy transporcie realizowanym przez Polowat wymaga się załadunku minimum 12 ton na zestaw transportowy o objętości 110-120m3.

Zasady korzystania ze środowiska

Odbiorca zobowiązuje się na pisemny wniosek Dostawcy potwierdzać ilości odpadów przyjętych do recyklingu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Warunki dostaw

Kontakt do handlowców:

Marcin Janiszewski tel. 728458025, m.janiszewski@polowat.pl; obsługiwane województwa: mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie

Dorota Klisiewicz tel. 512316817, d.klisiewicz@polowat.pl; obsługiwane województwa: śląskie

Katarzyna Maćczak tel. 728457996, k.macczak@polowat.pl; obsługiwane województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie

Marcin Wojtczak tel. 784595632, m.wojtczak@polowat.pl; obsługiwane województwa: łódzkie, wielkopolskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie

Piotr Puzio tel. 882122214, p.puzio@polowat.pl; obsługiwane województwa: świętokrzyskie, opolskie